• Foto: Andreas Lie Johansen
  Foto: Andreas Lie Johansen
 • Foto: Andreas Lie Johansen
  Foto: Andreas Lie Johansen
 • Foto: Andreas Lie Johansen
  Foto: Andreas Lie Johansen
 • Foto: Andreas Lie Johansen
  Foto: Andreas Lie Johansen
 • Foto: Andreas Lie Johansen
  Foto: Andreas Lie Johansen
 • Foto: Andreas Lie Johansen
  Foto: Andreas Lie Johansen
 • Foto: Andreas Lie Johansen
  Foto: Andreas Lie Johansen
 • Elisabeth Holte (dirigent) (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Elisabeth Holte (dirigent) (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Erling Kittelsen (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Erling Kittelsen (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Tora Augestad, Trygve Seim (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Tora Augestad, Trygve Seim (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Tora Augestad, Trygve Seim (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Tora Augestad, Trygve Seim (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Per Einar Watle, Kaia Huuse (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Per Einar Watle, Kaia Huuse (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Jai Shankar (tabla), Øyvind Brække (trombone), Sunanda Sharma (vokal), Shri Lal Shajpal (harmonium), Rohini Sahajpal (sitar), Trygve Seim (saxofoner), Per Oddvar Johansen (trommer) (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Jai Shankar (tabla), Øyvind Brække (trombone), Sunanda Sharma (vokal), Shri Lal Shajpal (harmonium), Rohini Sahajpal (sitar), Trygve Seim (saxofoner), Per Oddvar Johansen (trommer) (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Anne Marit Jacobsen, Ruth Wilhelmine Meyer (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Anne Marit Jacobsen, Ruth Wilhelmine Meyer (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Ruth Wilhelmine Meyer (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Ruth Wilhelmine Meyer (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Anne Marit Jacobsen (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Anne Marit Jacobsen (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Trygve Seim (saxofoner), Per Oddvar Johansen (trommer) (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Trygve Seim (saxofoner), Per Oddvar Johansen (trommer) (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Ingebjørg Bratland (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Ingebjørg Bratland (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Ingebjørg Bratland, Trygve Seim (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Ingebjørg Bratland, Trygve Seim (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Ingebjørg Bratland, Trygve Seim (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Ingebjørg Bratland, Trygve Seim (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Øyvind Brække (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Øyvind Brække (Foto: Andreas Lie Johansen)
 • Rohini Sahajpal, Trygve Seim (Foto: Andreas Lie Johansen)
  Rohini Sahajpal, Trygve Seim (Foto: Andreas Lie Johansen)